பல மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன் வாழ்ந்த இராட்சத கடல் உயிரினம்

பல வகையான உயிரினங்கள் இயற்கை சீற்றம், மற்றும் மனித செயற்பாடுகள் காரணமாக இன்று வெகுவாக அழிந்து வருகின்றன. ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்னர் இயற்கை அனர்த்தங்களால் மட்டுமே[…]

Read more