பெண்கள் திருமணத்தை தவிர்ப்பது ஏன்

ஆண்கள், வேலை கிடைத்தால்தான் திருமணம் என்று சொல்வார்கள். அதனால் ஊர்சுற்றிக்கொண்டிருந்த பல ஆண்கள், திருமண ஆசையில் வேலைத் தேடிச் செல்வதுண்டு. திருமணத்திற்காக வேலை தேடும் ஆண்கள் ஒருபுறம்[…]

Read more